Vull donar-me d'alta com a soci o membre adherit de la CAMFiC.10 raons per fer-se soci de la CAMFiC
Consulta les normatives per a Socis i/o Membres adherits.

10 raons per fer-te soci


1 Seràs soci, juntament amb més de 4.000 metges de família catalans, de la societat científica dereferència per l’Atenció Primària de Catalunya.


2 Podràs gaudir de tots els serveis que t’ofereix la Societat: formació, publicacions, assessories, unapàgina web on trobaràs tots els nostres serveis i informació d'utilitat per l'Atenció Primària. També podràs gaudir d'una adreça de correu electrònic gratuïta, lliure de virus amb més de 100MB.


3 Amb la mateixa quota seràs també soci de la semFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) la societat científica líder d’Atenció Primària a Espanya, actualment amb més de 19.000socis. I podràs gaudir també de tots els serveis que t’ofereix la semFYC.


4 I també per ser soci de la CAMFiC, i sense quota addicional, seràs soci de l’Acadèmia (Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears) una comunitat científica més que centenària (fundada l’any 1872), que compta actualment amb més de 21.000 socis, membres de totes les societats científiques relacionades amb les ciències de la salut de Catalunya i les Illes Balears.


5 Rebràs gratuïtament les publicacions de la CAMFiC (Butlletí, El Capçalera... ) de la semFYC (revista Atención Primaria, C@P, ) i de l’acadèmia (Annals de la Medicina). També et podràs subscriure a la revista de formació continuada AMF, amb el 40% de descompte.


6 Tindràs accés, de forma gratuïta o amb importants descomptes, a un gran nombre d’activitats de formació organitzades per la CAMFiC, presencials, a distància i on line.


7 Podràs assistir, amb significatius descomptes en el preu de la inscripció, als congressos anuals de la CAMFiC i de la semFYC, a les Jornades de residents i a altres trobades.


8 Tindràs accés amb importants descomptes al fons editorial de la CAMFiC i al catàleg editorial de la semFYC.


9 Tindràs accés a la xarxa internacional de metges de família (Wonca mundial, Wonca Europa,Movimiento Vasco de Gama ...) i se’t facilitaran els contactes amb altres països per a estades d’estudi o de treball.


10 Et podràs beneficiar del saber, dels treballs i de les investigacions dels grups de treball de la CAMFiC.


Fes-te soci


Essent membre de la CAMFiC també n’ets de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Saut de Catalunya i Balears i gaudirás de tots els avantatges econòmics que comporta.


Si ja ets membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB), t’has d’adreçar a l’Acadèmia per fer-te soci de la CAMFiC.

"Segons l’article 27 dels estatuts de la CAMFiC, seran Membres Adherits els professionals de l’Atenció Primària que no siguin metges."


Normativa Socis CAMFiC

Formulari d'altaQuotes Soci Resident Membre adherit
ACMCB 111,46 €55,73 €
SEMFYC 30,25 € 15,12 €
CAMFiC 17,36 € 8,68 € 45,08 €
Total 159,07 € 79,53 € 45,08 €

A més de la quota, l'alta té un cost de 10 €.

Socis i Membres Adherits:
Els Socis i Membres Adherits pagaran la quota anual proporcional als dies que resten per finalitzar l'any (31/12/2024).

Residents:
Els Socis Residents gaudiran d’una bonificació del 75% els dos primers anys respecte el preu de soci. Aquestes dues quotes s’hauran de pagar per anticipat en el moment de l’alta.
Mentre siguis resident la resta d’anys només pagaràs el 50%.

Tant per a Socis i Membres adherits com per a Residents, la resta d'anys es cobrarà mitjançant domiciliació bancària en dos pagaments semestrals, al mes de febrer i al mes de juliol.

Normatives


Socis


Segons l’Article 24 dels estatuts de la CAMFIC podran ser Membres de Ple Dret (socis) de la Societat:

a) Tots els metges especialistes en medicina familiar i comunitària, tots els metges residents de l’especialitat i tots els metges de capçalera que sol·licitin l’ingrés, paguin les quotes establertes i siguin admesos per acord de la junta directiva.

b) Tots els altres metges interessats en el desenvolupament de l’atenció primària de salut, que sol·licitin l’ingrés, paguin les quotes establertes i siguin admesos per acord de la junta directiva.

c) Aquelles persones a qui la junta directiva proposi unànimement com a socis d’honor o socis protectors, acord que haurà de ser ratificat per l’assemblea general.

Qualsevol associat podrà sol·licitar la baixa voluntàriament, sense que això l’eximeixi de complir amb les seves obligacions pendents. La junta directiva podrà, per indignitat o manca de pagament de les quotes, instruir, prèvia audiència amb l’interessat, acordar la seva separació. (Article 25)

Els acords de no admissió o de separació es podran recórrer en la primera assemblea general que se celebri. (Article 26)

 • Drets: Els membres de l’associació tindran els següents drets (Article 27):

  a) Ostentar la qualitat de soci i exercir els drets de veu i de vot en les assemblees generals.
  b) Assistir amb veu i sense vot a les reunions de la junta directiva.
  c) Participar en les activitats i actes de l’associació.
  d) Delegar per escrit la representació en les assemblees generals.
  e) Ser candidat en les eleccions als òrgans de la Societat.
  f) Elegir els membres de la junta.
  g) Ser informat de les activitats i plans de la Societat.
  h) Impugnar els acords socials segons les normes que s’estableixin vàlidament.
  i) Tots els associats tenen accés als balanços.
 • Obligacions: Seran obligacions de tots els membres (Article 28):

  a) Vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació i contribuir al desenvolupament de les seves activitats.
  b) Acatar els presents estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’assemblea general, la junta directiva o els altres òrgans de l’associació.
  c) Abonar les quotes que acordi la junta directiva.
 • Inscripcions:

  La formalització de la inscripció es durà a terme mitjançant el full de sol·licitud normalitzat de la CAMFiC.
  Els metges de família o d’altres especialitats que siguin socis de l’ACMCiB i vulguin ser socis de la CAMFiC també podran fer-se socis mitjançant l’ACMCiB, mentre es mantingui en vigor el conveni entre ambdues entitats.
 • Quota: És obligació dels socis abonar les quotes que acordi la junta directiva.

  La quota de soci es compon de:
  - Quota d´inscripció
  - Quota CAMFiC
  - Quota SEMFYC
  - Quota ACMCiB

  Els metges d’altres especialitats que vulguin fer-se socis de la CAMFiC no poden ser membres de ple dret de SEMFYC, per tant no abonaran la part de la quota corresponent a SEMFYC.

  Els metges que ja siguin socis de l’ACMCiB no abonaran la part de la quota de l’ACMCiB.

  Els socis podran beneficiar-se dels avantatges en cursos, congressos,… en les entitats a les quals abonin la part de la quota, no podent-se beneficiar a les altres.

  Pel que fa als residents:
  - Els Socis Residents gaudiran d’una bonificació del 75% els dos primers anys respecte el preu de soci. Aquestes dues quotes s’hauran de pagar per anticipat en el moment de l’alta.
  - Mentre siguis resident la resta d’anys només pagaràs el 50%.


Membres Adherits


Segons l’article 27 dels estatuts de la CAMFiC, seran Membres Adhertis els professionals de l’Atenció Primària que no puguin ser membre de ple dret, especialment els socis de ple dret que passen a la condició de jubilats i els professionals d'infermeria d'atenció primària. Es considera que la condició de soci jubilat és una condició demanada pel propi soci de ple dret, com a conseqüència de que en el moment de la petició ha cessat en el seu exercici professional, ja sigui per reconeixement d’invalidesa, per jubilació anticipada o per haver arribat a l'edat de jubilació obligatòria i no estar exercint la professió de metge, ni estar rebent cap guany, en relació a cap tipus d'exercici en relació a la professió, i que desitja mantenir la seva vinculació amb la CAMFiC.

 • Drets:

  Els membres adherits podran assistir amb veu i sense vot a les reunions de la junta directiva i l’assemblea general, participar en les activitats i actes de l’associació, ser informat de les activitats i plans de la Societat i tenir accés als balanços.

  No podran ostentar la qualitat de soci, ser candidat en les eleccions als òrgans de la Societat, elegir els membres de la junta, ni impugnar els acords socials segons les normes que s’estableixin vàlidament.
 • Obligacions: Seran obligacions de tots els membres::

  a) Vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació i contribuir al desenvolupament de les seves activitats.

  b) Acatar els presents estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’assemblea general, la junta directiva o els altres òrgans de l’associació.

  c) Abonar les quotes que acordi la junta directiva.
 • Inscripcions:

  La formalització de la inscripció es durà a terme mitjançant el full de sol·licitud normalitzat de la CAMFiC.
 • Quota: És obligació dels membres adherits abonar les quotes que acordi la junta directiva.

  La quota de membre adherit es composa de:
  - Quota d´inscripció
  - Quota anual CAMFiC

  Atès que els membres adherits no poden ser membres de ple dret de SEMFYC, no abonaran la part de la quota corresponent a SEMFYC.

  Els membres adherits no abonaran la part de la quota de l’ACMCiB.

  Els membres adherits podran beneficiar-se dels avantatges en cursos, congressos, etc. amb les entitats a les quals abonin la part de la quota, no podent-se beneficiar a les altres. De la mateixa manera podran participar en les activitats dels Grups de Treball de CAMFiC, formant part dels mateixos, col•laborant en les seves activitats, publicacions, cursos, etc. en les mateixes condicions que els socis.

Video de salutació d'Antoni Sisó, president de CAMFiC.