Condicions Generals d’Ús i de la Contractació


Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del Lloc Web www.camfic.org (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i serveis a través del mateix. Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:
a. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
b. Que és una persona amb la capacitat suficient per a contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica la acceptació de tots els termes inclosos en les presents Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden ser objecte de modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i la configuració del Lloc Web.

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà als bens o promocions que haguessin sigut adquirits amb caràcter previ a la mencionada modificació.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:
Titular: FUNDACIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. (en adelante, “CAMFIC”).
Domicili social: Diputació, núm. 316, C.P. 08009, Barcelona.
C.I.F.: G-60720638
E-mail: camfic@camfic.org
Telèfon: 93 301 17 77
Dades registrals:

2. Condicions d’Ús

2.1. Accés al Lloc Web
L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de registre

Amb caràcter general, per al accés als serveis i Continguts del Lloc Web no serà necessari el registre de l’Usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà ésser condicionada al Registre previ de l’Usuari.
Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia del seu password, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que es pogués derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputaran realitzats per dit Usuari registrat, qui respondrà en tot cas de l’accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme a allò establert per la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no emprar los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i a les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:
I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.
VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.
IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a CAMFIC davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència del incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se CAMFIC, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.4. Exclusió de Responsabilitat

CAMFIC no assumeix cap responsabilitat sobre l'actualització d'aquest Lloc web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.
L'accés de l'Usuari al Lloc web no implica per a CAMFIC l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
CAMFIC no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.
CAMFIC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d'accés al Lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, CAMFIC només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a CAMFIC, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti una obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de CAMFIC amb les manifestacions, continguts o serveis que proveeixin.
CAMFIC no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, falta d’actualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CAMFIC.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CAMFIC o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CAMFIC o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc web atribueix algun dret sobre els mateixos.

3. Condicions de Contractació

3.1. Procés de compra

El procés per a la compra de productes a través del Lloc Web, és el següent:
i. L'usuari haurà de seleccionar els productes que desitgi adquirir d'entre el llistat de productes disponibles, on s’identifiquen els preus d'adquisició en funció de si l'usuari té la condició de soci o no, així com les despeses d'enviament. El procediment de compra s'inicia fent clic en primer lloc en l'enllaç “comprar” o en el botó del carro de compra.
ii. A continuació l'Usuari ha d'introduir les seves dades identificatives i l'adreça on desitja li siguin lliurats els productes pels quals es realitzarà la transacció. En aquest apartat, es permet la subscripció a determinades publicacions, que s'enviaran a l'usuari de forma periòdica pel preu indicat.
iii. L'Usuari haurà d'indicar la seva condició de soci, soci resident o no soci o institució, i triar si desitja recollir les publicacions a la seu de la fundació o rebre-les segons les tarifes indicades.
iv. Així mateix, l'Usuari haurà de marcar la casella de verificació per la qual accepta el tractament de les seves dades personals d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
v. Finalment, l'Usuari ha de seleccionar el mètode de pagament, que indica les instruccions concretes per fer-lo efectiu seguidament, i fent clic s'envien les dades de la comanda.
vi. Confirmació de la recepció de l'acceptació: Una vegada finalitzat el procés de compra, l'Usuari obté en pantalla una comunicació especificant la recepció de la comanda.

3.2. Política de cancel·lacions

Les cancel·lacions de les inscripcions l’import de les quals sigui inferior a 15 € no tindran dret a devolució.
Les cancel·lacions i canvis rebuts abans de 15 dies de l’inici de l’activitat tindran dret a la devolució del total de l’import menys un 10% en concepte de despeses administratives. Les devolucions es faran efectives durant el mes següent a partir de l’avís de cancel·lació.
Les cancel·lacions rebudes després d’aquesta data no tindran dret a devolució, però si la cancel·lació s’ha realitzat abans de començar el curs hi haurà l’opció de guardar l’import de l’activitat i utilitzar-lo en la compra de llibres o altres inscripcions. Aquesta compra haurà de fer-se efectiva dins d’un període d'un any a partir del dia de l’anul·lació de la inscripció.
Els ajornaments deguts a causes de força major alienes a l’organització no impliquen la devolució dels diners. Una vegada es fixi una nova data es podrà retornar l’import a les persones a qui no convingui la data proposada o guardar l’import de l’activitat i utilitzar-lo en la compra de llibres o altres inscripcions. Aquesta compra haurà de fer-se efectiva dins d’un període d’un any a partir del dia de l’anul·lació de la inscripció.3.3. Suscripció

La inscripció com a soci es basa en la subscripció d'un pagament inicial i una subscripció anual. Així doncs, el preu pagat té la consideració d'una subscripció anual i es renova de forma automàtica a l'any següent.

3.4. Preu i termini de validesa de l'oferta

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte no inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i, en tot cas, s'expressaran en la moneda Euro (€).
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el Lloc Web i posteriorment seran determinats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix. En cas de discrepància entre els preus publicats en el Lloc Web i els finalment aplicats en l'última fase del procés de contractació, prevaldran aquests últims. L'Usuari assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real, fet que serà sempre comunicat prèviament a l'Usuari.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari comptarà amb el telèfon d'atenció al client de CAMFIC: 93 301 17 77, o via correu electrònic a l'adreça d'e-mail (camfic@camfic.org). En tot cas, caldrà indicar el número assignat a la comanda que li va ser indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

3.5. Finalització de la subscripció

L'Usuari podrà posar fi a la renovació automàtica de la subscripció del producte a través de l'àrea personal, evitant que es produeixi la renovació automàtica l'any següent i finalitzant així la seva subscripció al producte en la data de finalització de la subscripció.

4. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot la resta, essent considerada tal disposició de forma total o parcialment per no inclosa.

5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. CAMFIC i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués ésser suscitada de la prestació dels productes o serveis objecto d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la llei estableixi una altra cosa.

Versió en vigor des del 14 de novembre de 2013